INTRODUCCIÓ.

Aquestes condicions generals d'ús del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixen la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que es puguin establir, regulen expressament la informació que es posa a disposició així com les relacions comercials entre DECOPRO SEVEN HOUSE, SLU i els usuaris d'aquesta pàgina web (www.masbio.net).

En utilitzar aquesta pàgina web o en fer una comanda a través d’aquesta consentiu el fet de quedar vinculat per aquestes condicions i per les nostres polítiques de protecció de dades. Si no esteu d'acord amb totes les condicions i amb les polítiques de protecció de dades, no feu servir aquesta pàgina web.

Sou responsables de llegir-les periòdicament atès que les condicions aplicables són les vigents en el moment de fer comandes o simplement de fer servir la pàgina web.

TITULARITAT DEL PORTAL

Nom de l’empresa: DECOPRO SEVEN HOUSE, SLU

NRT: L-711173-H

Número de comer: 929077M

Domicili: Carrer de la Grau 21, AD500 Andorra la Vella, Andorra

Telèfon: +376 652 802

Correu electrònic: info@masbio.net

De conformitat amb la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2012, així com la Llei 20/2014, de 16 de octubre. Reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, posem en el seu coneixement la següent informació:

1- FINALITAT I PROPIETAT D’AQUEST LLOC WEB

Vostè ha accedit a aquest lloc web de titularitat de DECOPRO SEVEN HOUSE, SLU  (en endavant, “SEVEN HOUSE”) domiciliada Carrer de la Grau 21, AD500 Andorra la Vella, Andorra, inscrita en el Registre de Comerç amb el número 928449-A i el seu número tributari és L-711173-H, amb correu electrònic info@masbio.net, i número de telèfon +376 652 802.

El domini d’Internet www.masbio.net, que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de SEVEN HOUSE.

La finalitat d’aquest lloc és ser una carta de presentació de la empresa SEVEN HOUSE, en la qual el visitant del lloc web es podrà informar dels productes que ofereix la empresa, i accedir al servei a domicili dels productes oferts.

Els d'usuaris menors d'edat o incapacitats que utilitzen el web ho fan sota la responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, els quals els hauran d’acompanyar, supervisar o prendre les degudes precaucions mentre naveguin per aquestes pàgines web. Per tant i sense perjudici del que preveu aquest Avís Legal, com a pares, representants o tutors legals, seran els responsables de l’accés als serveis, als productes o als continguts de SEVEN HOUSE per part dels seus fills menors o tutelats, o que es registrin, per la qual cosa recomanem que els acompanyin, supervisin o prenguin les degudes precaucions (regles de temps d'ús d'ordinador, ubicació de l'ordinador en una zona comuna de la casa, etc.) mentre naveguin per aquestes pàgines web.

2- ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de cookies també es troben a la seva disposició en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3- RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB

SEVEN HOUSE es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, SEVEN HOUSE recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4- DRETS I POSICIONS JURÍDIQUES SOBRE ELS CONTINGUTS QUE INTEGREN AQUEST LLOC WEB

4.1. Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se como tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

4.2. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de SEVEN HOUSE o de tercers que li han atorgat les pertinents llicencies o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que SEVEN HOUSE o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, SEVEN HOUSE es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, SEVEN HOUSE es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a SEVEN HOUSE mitjançant l’adreça de correu electrònic  info@masbio.net, per tal que SEVEN HOUSE pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

5- DRET D’EXCLUSIÓ

SEVEN HOUSE es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions. Aquesta facultat de SEVEN HOUSE és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

6- RESPONSABILITAT

6.1. Conductes dels usuaris d’aquest lloc web

SEVEN HOUSE no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

6.2. Altres

SEVEN HOUSE no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

SEVEN HOUSE no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

SEVEN HOUSE no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, Youtube i similars). Per tant, SEVEN HOUSE no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, SEVEN HOUSE tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a SEVEN HOUSE mitjançant l’adreça de correu electrònic info@masbio.net, per tal que SEVEN HOUSE pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

7- Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per SEVEN HOUSE.

Tanmateix, SEVEN HOUSE prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña